| | | |


Aktuálně

Usnesení z jednání AS MU 6.6.2016:

 

Akademický senát MU schvaluje výroční zprávu o činnosti MU v roce 2015.

 

Akademický senát MU schvaluje výroční zprávu o hospodaření MU v roce 2015.

 

Akademický senát MU se připojuje k nesouhlasu České konference rektorů z 2.6.2016 se stávající podobou některých aspektů vysokoškolské a výzkumné politiky české vlády. Apeluje na ústavní orgány, aby nedopustily pokračování podfinancování vysokého školství a aby odmítly navrženou podobu střednědobého rozpočtového výhledu, který konzervuje finanční propad minulých let.

AS MU považuje za skandální vypnutí provozu informačního systému evidence výsledků VaVaI a systému centrální evidence projektů. AS MU je znepokojen opakovaným selháváním Úřadu vlády ČR, které ohrožuje proces hodnocení výsledků vědy v ČR.

Tato flagrantní pochybení vedou AS MU k tomu, že se připojuje k výzvě ČKR k projevům veřejného nesouhlasu s přístupem vlády k oblasti vysokého školství a je připraven veřejně prosazovat zlepšení podmínek pro kvalitní vysokoškolské vzdělání a výzkum.

 

Akademický senát MU žádá rektora, aby zvážil možnou podporu zavedení elektronizace přiznávání stipendií  v IS MU.

 

Akademický senát MU volí Mgr. Daniela Kerekeše a doc. PhDr. Jarmilu Bednaříkovou, CSc. členy Legislativní komise AS MU.

Program nejbližšího zasedání 03. října 2016 16:00

Milé kolegyně, milí kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na 13. zasedání AS MU, které se uskuteční v pondělí 3. října 2016 od 16 hodin v zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí.
Plánovaný program:

1. Zahájení
2. Uctění památky zesnulých akademiků MU
3. Kontrola úkolů
4. Statut MU
5. Záměr rektora jmenovat novou prorektorku
6. Plán realizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2017
7. Nominace členů RVH MU
8. Pozemková agenda
9. Nominace zástupců AS MU do hodnotící komise FR MU
10. Schválení delegáta ve Studentské komoře RVŠ
11. Různé

Veškeré podkladové materiály včetně navržených usnesení jsou dostupné na adrese: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/65246989/

S pozdravem

Stanislav Balík
předseda AS MUnahoru