| | | |


Aktuálně

Oznámení o vyhlášení voleb do AS MU na volební období 2018-2020

 

V souladu s čl. 6 Volebního řádu AS MU (plné znění) vyhlásil předseda AS MU 21.9.2017 volby do AS MU pro funkční období 2018-2020, které se uskuteční v jednotném termínu ve všech volebních obvodech MU.

Harmonogram voleb:

- písemné (připouští se samozřejmě i emailové) odevzdání kandidatury obvodní (fakultní) volební komisi: do 31. října 2017,

- zveřejnění kandidátů v jednotlivých obvodech: od 1. do 9. listopadu 2017.

- datum a místo konání voleb: volby se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby IS MU v termínu 20.-24. listopadu 2017.

Volby proběhnou v 19 volebních obvodech - na každé z fakult v obvodu akademických pracovníků, v němž jsou voleni tři členové AS MU, a v obvodu studentů fakulty, kde se volí dva (na ESF a FF tři) členové AS MU; další tři zástupce volí obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť. Každý člen akademické obce přísluší pro účely voleb jednomu volebnímu obvodu (podrobněji viz Čl. 2 VŘ AS MU).

Volby řídí Volební a mandátová komise AS MU. V jednotlivých volebních obvodech jsou volby organizovány obvodními komisemi, zřízenými akademickým senátem příslušné fakulty (resp. AS MU v případě obvodní volební komise pro celouniverzitní pracoviště).

 

Usnesení ze schůze AS MU 9.10.2017: 

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Statut Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Volební řád Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Akademického senátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Volební řád Akademického senátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Plán realizace Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity na rok 2018 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity bere na vědomí záměr rektora vyhlásit Program na podporu personální politiky na roky 2017-2019 a v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje návrh rektora na celkovou finanční alokaci pro Program na podporu personální politiky v roce 2017 ve výši 10 mil. Kč včetně rozdělení mezi součásti Masarykovy univerzity. Schválený návrh tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje návrh rektora na převedení dodatečného příspěvku MŠMT pro rok 2017 ve výši 28,4 mil. Kč do Fondu provozních prostředků Masarykovy univerzity.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyjadřuje souhlas s návrhem rektora na založení spolku „Asociace pro kvalitu právního vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu, z.s.“ a účastí Právnické fakulty Masarykovy univerzity v něm.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí PhDr. Zdeňka Sychru, Ph.D. členem Volební a mandátové komise AS MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí PhDr. Zdeňka Sychru, Ph.D. předsedou Volební a mandátové komise AS MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí doc. RNDr. Jaroslava Beránka, CSc. členem Ekonomické komise AS MU.

Akademický senát MU nominuje jako své zástupce do hodnotící komise FR MU:

Za SK AS: Mgr. Michaela Tvrdoňová; Mgr. Vojtěch Kyselý; Bc. Ondřej Vymazal; MUDr. Tibor Stračina

Za KAP AS: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.; doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.

Program nejbližšího zasedání

Program nejbližšího zasedání Akademického senátu MU zatím nebyl zveřejněn.nahoru