| | | |


Aktuálně

Usnesení AS MU, 14. 5. 2018

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b), podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení čl. 39 odst. 5 a čl. 45 odst. 3 Statutu Masarykovy univerzity schvaluje změnu vnitřního předpisu Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity ve znění, které tvoří přílohu zápisu.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje investiční a neinvestiční rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2018 a střednědobý výhled dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu zápisu.

Akademický senát MU schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 do finančních fondů dle předloženého návrhu.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s prodejem nemovitosti Kolej SKM MU Lomená 48 v k. ú. Komárov, obec Brno, okr. Brno-město, a to minimálně za odhadní cenu 58,2 mil. Kč.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s prodejem nemovitosti Rekreační středisko Cikháj 45 v k. ú. Cikháj, obec Cikháj, okr. Žďár n. Sázavou, a to minimálně za odhadní cenu 8,5 mil. Kč.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s., na pozemku parc. č. 1338/5 v k. ú. Bohunice, obec Brno, okr. Brno-město.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Českomoravská energetika, s. r. o., na pozemcích parc. č. 1338/37, 1338/21, 1338/10, 1338/25, 1338/17, 1331/78, 1331/126, 1331/320, 1331/75 a 1331/116 v  k. ú. Bohunice, obec Brno, okr. Brno-město.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. na pozemku parc. č. 1331/90 v k. ú. Bohunice, obec Brno, okr. Brno-město.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti se společností Teplárny Brno, a.s. na pozemcích parc. č. 1626 a 1627, k. ú. Staré Brno, obec Brno, okr. Brno-město.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se záměrem zřídit služebnost inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 350/5, 350/6 a 350/8 v k. ú. Pisárky, obec Brno, okr. Brno-město pro pana Jiřího Vaška.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se záměrem zřídit služebnost stezky a cesty na části pozemku parc. č. 1347/2 v k. ú. Bohunice, obec Brno, okr. Brno-město a služebnost inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 1347/2, 1347/11 a 1349/2 v k. ú. Bohunice, obec Brno, okr. Brno-město pro společnost FINTIME s.r.o.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností UPC Česká republika, s.r.o. na pozemcích parc. č. 1681/112, 1681/110 a 1681/59 v k. ú. Starý Lískovec, obec Brno, okr. Brno-město.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s koupí pozemku parc. č. 1680/2 v k. ú. Staré Brno, obec Brno, okr. Brno-město od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Akademický senát Masarykovy univerzity bere na vědomí rezignaci člena Volební a mandátové komise AS MU doc. Mgr. Jiřího Špalka, Ph.D. a volí členkou Volební a mandátové komise AS MU Mgr. Marii Královou, Ph.D.

Akademický senát Masarykovy univerzity mění název Komise pro záležitosti doktorského studia a začínajících vědeckých pracovníků AS MU na název Doktorandská komise AS MU s tím, že pracovní náplň komise se tím nijak nemění.

Program nejbližšího zasedání

Program nejbližšího zasedání Akademického senátu MU zatím nebyl zveřejněn.nahoru