| | | |


Aktuálně

Usnesení z jednání AS MU 3.10.2016:

 

Akademický senát MU vyjadřuje podporu záměru rektora jmenovat doc. PhDr. Hanu Svatoňovou, Ph.D. prorektorkou Masarykovy univerzity pro vnější vztahy.

Akademický senát MU schvaluje Statut Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU žádá rektora, aby prověřil využívání stipendijních fondů fakult.

Akademický senát MU schvaluje Plán realizace Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity na rok 2017 v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU navrhuje rektorovi MU následující osoby jako členy Rady pro vnitřní hodnocení MU tyto osoby: doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.; prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.; prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.; Bc. Vojtěch Kyselý.

Akademický senát MU, v souladu s § 9, odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projednal a souhlasí se záměrem zřídit: 1. věcné břemeno pro Technické sítě Brno, a.s.; veřejné osvětlení v areálu kolejí v Komárově, 2. věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s.; kabelové vedení k měnírně DPMB v areálu UKB, 3. věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s.; doplnění a narovnání trasy stávajícího kabelového vedení VN a NN z důvodu výstavby na sousedním pozemku jiného vlastníka v areálu UKB, 4. věcné břemeno stezky a cesty pro HLINKY ESTATE, s.r.o.; přístup přes komunikaci MU v areálu ESF a SKM v Pisárkách na pozemky žadatele – doplnění jedné parcely k již existujícímu souhlasu Akademického senátu a Správní rady MU, dle údajů uvedených v podkladových dokumentech.

Akademický senát MU, v souladu s § 9, odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projednal a souhlasí se záměrem realizovat směnu pozemků s doplatkem v areálu UKB – blok pozemků v blízkosti FSpS dle údajů uvedených v podkladových dokumentech.

Akademický senát MU nominuje jako své zástupce do hodnotící komise FR MU: za SK AS: Bc. Vojtěch Kyselý, Bc. Ondřej Vymazal, Mgr. Michaela Tvrdoňová, Bc. Jakub Peschel; za KAP AS: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. a doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.

Akademický senát MU deleguje Bc. Mateje Patrika Žitňanského jako delegáta do studentské komory Rady vysokých škol.

 

Stanovisko Komory akademických pracovníků Akademického senátu MU přijaté 3.10.2016

Členové KAP AS MU, jakožto reprezentace vysokoškolských pedagogů MU, podporují kroky Masarykovy univerzity motivující studenty k dodržování standardní doby studia.

Program nejbližšího zasedání

Program nejbližšího zasedání Akademického senátu MU zatím nebyl zveřejněn.nahoru