| | | |


Aktuálně

Kandidáti do Akademického senátu MU pro funkční období 2018-2020

Ve dnech 20. – 24. listopadu 2017 se uskuteční volby do Akademického senátu MU – a to elektronicky v ISu: https://is.muni.cz/auth/volba/17544

Volby proběhnou v 19 volebních obvodech - na každé z fakult v obvodu akademických pracovníků, v němž jsou voleni tři členové AS MU, a v obvodu studentů fakulty, kde se volí dva (na ESF a FF tři) členové AS MU; další tři zástupce volí obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť.
O 30 míst připadajících na akademické pracovníky se uchází 53 kandidátů, o 20 míst pro studenty 44 kandidátů.
Vůbec největší zájem je na fakultě sportovních studií (15 kandidátů) a na přírodovědecké fakultě (14 kandidátů); naopak nejmenší na filozofické fakultě (5 kandidátů).


Seznam kandidátů

Právnická fakulta - Komora akademických pracovníků
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Právnická fakulta - Studentská komora
Lukáš Buchta
Oldřich Florian
Damir Solak
Jiří Svoboda
Martin Votroubek

Lékařská fakulta - Komora akademických pracovníků
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D.
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
MUDr. Martin Pešl, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Lékařská fakulta - Studentská komora
Natália Antalová
Jan Homola
Albert Štěrba
Jakub Voldřich

Přírodovědecká fakulta - Komora akademických pracovníků
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta - Studentská komora
Bc. Ondřej Vymazal
Kateřina Kolková
Lukáš Jirásek
Mgr. Michaela Tvrdoňová
Mgr. Hugo Semrád
Jaroslav Čížek
Bc. Martin Svatoň
Jana Zuzaňáková
Mgr. Jakub Malý

Filozofická fakulta - Komora akademických pracovníků
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

Filozofická fakulta - Studentská komora
Mgr. Matej Patrik Žitňanský
Mgr. et Mgr. Jan Werner
Mgr. et Mgr. Tomáš Varga

Pedagogická fakulta - Komora akademických pracovníků
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.

Pedagogická fakulta - Studentská komora
Karel Doleček
Bc. Tomáš Čakloš
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
Mgr. Zuzana Lenhartová

Ekonomicko-správní fakulta - Komora akademických pracovníků
RNDr. Luboš Bauer, CSc.
Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Ekonomicko-správní fakulta - Studentská komora
Ing. Kristína Babíková
Alexandra Bečková
Ing. Martin Murín
Ing. Jan Přikryl
Jan Šindelář
Ing. Ondřej Špetík

Fakulta informatiky - Komora akademických pracovníků
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.

Fakulta informatiky - Studentská komora
Mgr. Jaroslav Bendík
Dominika Krejčí
Bc. Jakub Peschel
Mgr. Vladimír Štill

Fakulta sociálních studií - Komora akademických pracovníků
Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Fakulta sociálních studií - Studentská komora
Ing. Mgr. Daniel Kerekeš
Jiří Němec
Jiří Maixner

Fakulta sportovních studií - Komora akademických pracovníků
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.
PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.

Fakulta sportovních studií - Studentská komora
Miroslav Filkus
Mgr. Tereza Králová
Mgr. Ondřej Mikeska
Mgr. Edita Vajčnerová
Bc. Michal Vlček
Martin Zobač

Vysokoškolské ústavy
Mgr. Karel Kubíček, PhD.
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
PhDr. Renata Prucklová
Mgr. Kamila Novotná
doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.

Usnesení 24. schůze AS MU 6.11.2017:
Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Masarykovy univerzity, která tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 9 odst. 3 Statutu MU dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování prof. PhDr. Zbyňka Vybírala, Ph.D., členem Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity.
Akademický senát Masarykovy univerzity deleguje do Rady vysokých škol pro funkční období 2018-2020 tyto delegáty: doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D. jako delegáta MU do sněmu a předsednictva RVŠ; Mgr. Josefa Menšíka, Ph.D. jako delegáta MU do sněmu RVŠ; Karla Dolečka jako delegáta do Studentské komory; Damira Solaka jako náhradníka delegáta do Studentské komory; doc. JUDr. Markétu Seluckou, Ph.D. jako delegátku PrF MU; doc. PhDr. Mgr. Simonu Koryčánkovou, Ph.D. jako delegátku PdF MU; RNDr. Pavla Lízala, Ph.D. jako delegáta PřF MU; doc. RNDr. Lubomíra Popelínského, Ph.D. jako delegáta FI MU; Mgr. Vratislava Havlíka, Ph.D. jako delegáta FSS MU a doc. Mgr. Jiřího Nykodýma, Ph.D. jako delegáta FSpS MU.
Akademický senát MU podporuje činnost Mateje Patrika Žitňanského jako externího člena ve Studentské komoře Rady vysokých škol.
Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s nákupem movité věci — přístroje Transmisní elektronový mikroskop, jehož nákupní cena dosáhne nejvýše 45 000 000,- Kč vč. DPH.
Akademický senát MU pověřuje svého předsedu, aby jednal s rektorem MU o odměňování činnosti v univerzitní samosprávě podle těchto zásad: odměňováni budou členové AS MU a jeho komisí na základě principu odměny za účast na schůzi souhrnně vypláceným jednou ročně; výše odměny bude činit pro členy AS MU a jeho komisí (vyjma předsedů) 1000 Kč hrubého za schůzi (základní odměna); výše odměny pro předsedy komisí a komor bude činit trojnásobek základní odměny za schůzi; výše odměny pro předsedu AS MU bude činit šestinásobek základní odměny za schůzi; v případě souběhu funkce člena senátu a člena (předsedy) komisí je možný součet odměn za obě pozice; výši odměny pro jednotlivé členy předá předseda AS MU v pravidelném termínu před koncem kalendářního roku na základě účasti zaznamenané v zápisech ze schůzí AS MU a jeho komisí.
Akademický senát Masarykovy univerzity nominuje RNDr. Pavla Lízala, Ph.D.; doc. PhDr. Jarmilu Bednaříkovou, CSc.; Mgr. Michaelu Tvrdoňovou; MUDr. Tibora Stračinu do pracovní skupiny pro jednání o financování doktorských studentů.
Akademický senát Masarykovy univerzity schvaluje harmonogram svých řádných zasedání v roce 2018 v termínech 15.1.; 19.2.; 5.3.; 9.4.; 14.5.; 4.6.; 1.10.; 5.11.; 3.12.

Program nejbližšího zasedání 04. prosince 2017 16:00

Vážení členové akademické obce,
dovoluji si vás pozvat na zřejmě poslední schůzi AS MU v tomto funkčním období, která se bude konat 4.12.2017 od 16 hod. v zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí 2.

Předběžný program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU
4. Řád výběrového řízení MU
5. Vnitřní mzdový předpis MU
6. Zrušení součásti MU - CERIT MU
7. Zřízení součásti MU - Kariérní centrum MU
8. Noví členové VR MU
9. Nový člen VR CEITEC MU
10. Nominace zástupců MU do RVŠ
11. Jednotný vizuální styl MU
12. Bezpečnostní, právní a jiná aktuální rizika v oblasti IT na MU

Podkladové materiály k jednání:
https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/podklady_pro_25_zasedani_4_prosince_2017/

Srdečně

Stanislav Balík
předseda AS MUnahoru