| | | |


Zasedání Akademického senátu MU

Program nejbližšího zasedání 01. října 2018 16:00

Vážení členové akademické obce Masarykovy univerzity,
dovoluji si vás pozvat na 229. schůzi Akademického senátu MU, první v novém semestru, která se bude konat v pondělí 1. října 2018 od 16 hod. v zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí 2.

Program:

1. Zahájení
2. Předání osvědčení o zvolení
3. Prohlídka zrekonstruované CPS
4. Kontrola úkolů
5. Návrh na použití dodatečného příspěvku MŠMT pro rok 2018
6. Plán záměru Dlouhodobého záměru MU na rok 2019
7. Záměr směny nemovitostí se statutárním městem Brnem
8. Zpráva o stavu restitučních sporů s dopadem na MU
9. Souhrnná zpráva o činnosti a hospodaření právnických osob, v nichž má Masarykova univerzita účast, za rok 2017
10. Prodej koleje Lomená statutárnímu městu Brnu
11. Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro podzemní vedení optické komunikační sítě
12. Statut FI MU
13. Změna Organizační struktury LF MU
14. Nominace do RVH MU – za AS MU
15. Vědecká rada CEITEC MU – doplnění členů
16. Dokument o doktorském studiu na MU vypracovaný Doktorandskou komisí AS MU
17. Volba člena Volební a mandátové komise AS MU
18. Volba zástupců AS MU do hodnotící komise FR MU
19. Různé

Podkladové materiály k jednání jsou dostupné zde: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/obdobi_2018-2020/podklady_pro_229_zasedani_1_rijna_2018/

Na setkání se těší

Stanislav Balík, předseda AS MU

Přehled minulých zasedání AS MUnahoru