| | | |


Zasedání AS MU 4. června 2012 16:00

Usnesení

  1. AS MU vyjadřuje podporu záměru rektora jmenovat prorektory prof. PhDr. Ladislava Rabušice, CSc. a prof. RNDr. Josefa Janyšku, DSc.
  2. Akademický senát schvaluje výroční zprávu o činnosti MU v roce 2011.
  3. Akademický senát schvaluje výroční zprávu o hospodaření MU v roce 2011.
  4. Akademický senát schvaluje změny Statutu MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  5. Akademický senát schvaluje změnu Statutu PdF MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  6. Akademický senát MU vyzývá fakulty MU, aby nesnižovaly doktorská stipendia, a apeluje na ně, aby hledaly jiné zdroje, kterými by kompenzovaly výpadek na straně příjmů ze státního rozpočtu na tento účel určených. Snižování doktorských stipendií vysílá negativní signál, který jde proti deklarovanému trendu podpory doktorského studia.

Zápis ze zasedánínahoru