| | | |


Zasedání AS MU 6. května 2013 16:00

Usnesení

Přijatá usnesení:

 1. Akademický senát schvaluje výroční zprávu o činnosti MU v roce 2012.

 2. Akademický senát schvaluje výroční zprávu o hospodaření MU v roce 2012.

 3. Akademický senát schvaluje Statut FSS MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

 4. Akademický senát Masarykovy univerzity (AS MU) nesouhlasí s návrhem Ministerstva dopravy na ukončení nařizování slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě nad rámec zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, s platností od 1.7.2013, které vyplývá z materiálu „Problematika státem nařízených slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě“, č.j. 2/2013-410-TAR/3.Akademický senát tak plně podporuje stanovisko Studentské komory Rady vysokých škol ze dne 4. března 2013.

  Vědom si pouze pětinového podílu Brňanů na počtu studentů brněnských vysokých škol, AS MU vyjadřuje obavu z možných následků takového kroku a jeho dopadu na ekonomickou situaci studentů. Výsledkem může být zvýšení nedostupnosti studia a snížení inkluzivity školství. Tento krok je také v rozporu s přijatou evropskou strategií Evropa 2020, která podporuje mobilitu studentů.

  AS MU také upozorňuje, že zvýšení finanční náročnosti studia může vést k nárůstu řádně neukončených studií, což je krok vedoucí kontra národní strategie v rámci strategie Evropa 2020, která předpokládá snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení.

  AS MU si je vědom problémů, včetně rozpočtových, na něž Ministerstvo dopravy upozorňuje, nicméně nepovažuje plošné seškrtání za řešení. Vyzývá tak k systémovému řešení, které neohrozí mobilitu studentů a žáků za vzděláním.

  AS MU vyzývá Ministerstvo dopravy k přehodnocení svého plánu a vypracování širší analýzy dopadů případného zrušení slev na socioekonomickou situaci studentů.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU,
které se uskuteční v pondělí 6. května v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Výroční zpráva o činnosti MU v roce 2012
3. Výroční zpráva o hospodaření MU v roce 2012
4. Statut FSS MU
5. Zákon o univerzitních nemocnicích
6. Vyjádření rektora k rozpočtu Ceitec MU
7. Studentské jízdné
8. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulantnahoru