| | | |


Zasedání AS MU 2. prosince 2013 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát schvaluje Volební řád AS FF MU v navrženém znění, který tvoří přílohu tohoto zápisu.
  2. Akademický senát schvaluje Pravidla sestavování rozpočtu MU a Pravidla hospodaření MU.
  3. Akademický senát schvaluje variantu 2 novely Statutu v navrženém znění, která tvoří přílohu tohoto zápisu.
  4. Akademický senát MU souhlasí se záměrem založit právnickou osobu IBA, s.r.o.
  5. Akademický senát MU souhlasí se záměrem založit zájmové sdružení právnických osob Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách.
  6. Akademický senát MU souhlasí se záměrem uzavřít smlouvu o směně pozemků se společností CD XXI, a.s.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU,
které se uskuteční v pondělí 2. prosince v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

0. Informace o změnách ve složení AS MU
1. Vnitřní předpis FF MU - Volební řád AS
2. Pravidla sestavování rozpočtu MU a Pravidla hospodaření MU
3. Statut MU - poplatky za studium v ak. roce 2014/15
4. Projednání závěrů správní rady
5. Delegace do RVŠ
6. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulant, předseda AS MUnahoru