| | | |


Zasedání AS MU 7. dubna 2014 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát schvaluje investiční a neinvestiční rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2014 dle návrhu předloženého rektorem.
  2. Akademický senát schvaluje změny Statutu MU v navrženém znění (po jazykové úpravě dle diskuze).
  3. Akademický senát schvaluje změny Statutu PdF MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  4. Akademický senát schvaluje změny Statutu PdF MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  5. Akademický senát Masarykovy univerzity se připojuje k usnesení AS LF MU ze dne 1.4.2014. Pro zachování výuky lékařských a nelékařských oborů na LF MU ve stávajícím rozsahu je nezbytné zachování fungování klinik a ústavů v režimu fakultní nemocnice či režimu obdobném. Rovněž řešení ekonomické situace ve fakultních nemocnicích nesmí ohrozit stávající výuku akreditovaných programů LF.
  6. Akademický senát Masarykovy univerzity podporuje stanovisko předsednictva ČKR ze dne 20. března 2014 k situaci kolem Grantové agentury ČR. AS MU sdílí názor, že kvůli nejasnému zdůvodnění rozhodnutí předsednictva GA ČR o změně pořadí center excelence došlo ke zpochybnění transparentnosti a nezávislosti procesu hodnocení v GA ČR a že je třeba jasných opatření, vedoucích k obnovení důvěryhodnosti agentury.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU,
které se uskuteční v pondělí 7. dubna 2014 v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Rozpočet MU na rok 2014
3. Novelizace Statutu - Příloha č.7
4. Vnitřní předpisy PdF MU - Statut PdF MU, VaJŘ AS PdF MU
5. Prezentace ankety o nejoblíbenějšího pedagoga MU
6. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulant, předseda AS MUnahoru