| | | |


Zasedání AS MU 5. května 2014 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát schvaluje změny Přílohy č. 6 Statutu MU v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  2. Akademický senát schvaluje Přílohu Statutu LF MU "Organizační struktura fakulty" v navrženém znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
  3. Akademický senát schvaluje výroční zprávu o činnosti MU v roce 2013.
  4. Akademický senát schvaluje výroční zprávu o hospodaření MU v roce 2013.
  5. AS MU souhlasí se záměrem uzavřít směnnou smlouvu se společností CD XXI, a.s., IČ 25599801, Netroufalky 797/7, 625 00 Brno, týkající se pozemku parc. č. 1340/5 o výměře 171m2 ve vlastnictví MU a pozemku parc. č. 1331/322 o výměře 171 m2, orná půda, ve vlastnictví společnosti CD XXI, a.s. Oba pozemky jsou v katastrálním území Bohunice.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU,
které se uskuteční v pondělí 5. května 2014 v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

0. Informace o změnách ve složení AS MU, přivítání nového senátora
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Změna Statutu MU - Příloha č. 6, Čl. 12
3. Změna Přílohy Statutu LF -- Ogranizační struktura fakulty
4. Výroční zpráva o činnosti MU v roce 2013
5. Výroční zpráva o hospodaření MU v roce 2013
6. Zpráva o činnosti a hospodaření právnických osob s účastí MU
7. Analýza stavu spin-off společností Masarykovy univerzity
8. Různé


Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulant, předseda AS MUnahoru