| | | |


Zasedání AS MU 1. června 2015 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát MU vyzývá vedení MU ke zpomalení procesu vzniku Etické komise pro výzkum (EKV) tak, aby mohla proběhnout za účasti jednotlivých fakult adekvátní debata o kvalifikovaném obsazení EKV a proběhla také širší diskuze o kompetencích a obsahu činnosti této komise.
    Vhodné a prospěšné by proto bylo ustavení pracovní skupiny tvořené mimo jiné zástupci stávajících fakultních Etických komisí, kteří by přispěli svými zkušenostmi a návrhy ke vzniku funkční Etické komise pro výzkum.
  2. Akademický senát schvaluje výroční zprávu o činnosti MU v roce 2014.
  3. Akademický senát schvaluje výroční zprávu o hospodaření MU v roce 2014.
  4. Akademický senát schvaluje Přílohu Statutu LF - Organizační struktura fakulty.
  5. Akademický senát souhlasí se záměrem uzavřít smlouvy dle předložených návrhů.
  6. Akademický senát souhlasí s účastí MU na projektu přeměny firmy Invea-Tech, s nabytím 4% podílu ve vznikající společnosti a následným prodejem tohoto podílu.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU,
které se uskuteční v pondělí 1. června v 16 hodin ve velké posluchárně na Komenského nám.

Plánovaný program zasedání:

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Etická komise pro výzkum
3. Výroční zpráva o činnosti MU v roce 2014
4. Výroční zpráva o hospodaření MU v roce 2014
5. Změna Přílohy Statutu LF -- Organizační struktura fakulty
6. Vyjádření AS k právním úkonům vyžadujícím souhlas správní rady
7. Informace o limitech počtu studentů pro rok 2016
8. Informace o procesu přípravy Dlouhodobého záměru na roky 2016-2020
9. Nominace zástupců AS do komisí FR MU
10. Různénahoru