| | | |


Zasedání AS MU 19. října 2015 16:00

Usnesení

Usnesení ze zasedání 19.10.2015:

 1. Akademický senát MU schvaluje Dlouhodobý záměr MU na léta 2016-2020 v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 2. Akademický senát MU schvaluje aktualizaci Dlouhodobého záměru MU na rok 2016 v navrženém znění, která tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 3. Akademický senát MU schvaluje změnu Statutu MU v navrženém znění, která tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 4. Akademický senát MU schvaluje Disciplinární řád LF MU v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 5. Akademický senát MU schvaluje Stabilizační plán PdF MU pro rok 2015 v navrženém znění.
 6. Akademický senát MU nominuje jako své zástupce do hodnotící komise FR MU:
  Za SK AS: Senad Kolář, Bc. Jakub Peschel, Bc. Tomáš Rejlek, Mgr. Michaela Tvrdoňová
  Za KAP AS: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
 7. Akademický senát MU stanovuje jako podmínku pro usnášeníschopnost Legislativní komise AS MU a Ekonomické komise AS MU přítomnost alespoň poloviny jejich členů.
 8. Akademický senát MU volí Mgr. Oldřicha Krpce, Ph.D. členem Ekonomické komise AS MU.
 9. Akademický senát MU volí RNDr. Luboše Bauera, CSc. členem Legislativní komise AS MU a prof. MUDr. Marii Novákovou, Ph.D. členkou Legislativní komise AS MU.
 10. Akademický senát MU souhlasí se zrušením termínu řádného zasedání 2.11.2015 a se změnou termínu řádného zasedání ze 7.12.2015 na 14.12.2015.
 11. Akademický senát se MU usnesl, že externí členové Studentské komory RVŠ, mají-li být považováni za součást reprezentace MU, musí být schváleni AS MU po předchozím doporučení SK AS MU.
 12. Akademický senát MU podporuje členství Bc. Vlasty Hledíkové ve Studentské komoře Rady vysokých škol.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,
dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU, které se uskuteční v pondělí 19. října 2015 v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Předběžný program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Schválení Dlouhodobého záměru MU na léta 2016-2020
4. Aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2016
5. Schválení změny Statutu MU
6. Schválení Disciplinárního řádu LF MU
7. Schválení Stabilizačního plánu PdF MU
8. Nominace zástupců AS MU do hodnotící komise FR MU (4 za SK AS, 2 za KAP AS)
9. Usnášeníschopnost senátních komisí
10. Doplnění Ekonomické komise AS MU
11. Změna prosincového termínu zasedání – ne 7.12.2015, ale 14.12.2015
12. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru