| | | |


Zasedání AS MU 14. prosince 2015 16:00

Usnesení

Akademický senát MU schvaluje změnu Statutu PrF MU v navrženém znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU vyjadřuje souhlas s uzavřením smlouvy o prodeji nemovitých věcí, a to pozemků v katastrálním území Stránice v obci Brno mezi Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně dle návrhu předloženého rektorem na zasedání AS MU dne 14. prosince 2015.

Akademický senát MU schvaluje Konsolidační plán CEITEC MU pro rok 2015 v navrženém znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU schvaluje harmonogram svých řádných zasedání v roce 2016 v termínech 22. února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince 2016.

 

Akademický senát MU neschválil následující usnesení: „AS MU projednal Pravidla sestavování rozpočtu Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2016 a vyjádřil s nimi souhlas.“ V této záležitosti nebylo přijato žádné usnesení a jednání o pravidlech sestavování rozpočtu MU pro rok 2016 bude pokračovat na začátku roku 2016.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,
dovoluji si Vás pozvat na další zasedání AS MU, které se uskuteční v pondělí 19. října 2015 v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu.

Předběžný program:
1. Zahájení
2. Předání osvědčení o zvolení
3. Kontrola úkolů
4. Novelizace Statutu PrF MU
5. Pravidla sestavování rozpočtu MU 2016
6. Nákup pozemků
7. Konsolidační plán CEITEC MU
8. Harmonogram zasedání AS MU v roce 2016
9. Různé

Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru