| | | |


Zasedání AS MU 4. dubna 2016 16:00

Usnesení

Akademický senát MU pověřuje předsedu AS MU, aby ve spolupráci s Legislativní komisí AS MU připravili návrh Jednacího řádu AS MU, a to do 30. 9. 2016.

Akademický senát MU pověřuje předsedu AS MU, předsedu Volební a mandátové komise AS MU a předsedu Studentské komory AS MU, aby jednali s rektorem MU o podobě nového Volebního řádu AS MU.

Akademický senát MU vyzývá rektora MU, aby připravil zásady pro uvedení fakultních vnitřních předpisů do souladu s novelou vysokoškolského zákona tak, aby mohlo dojít k formálnímu sblížení jednotlivých fakultních vnitřních předpisů napříč MU.

Akademický senát MU doporučuje děkanům a předsedům akademických senátů fakult MU, aby novelizace svých vnitřních předpisů předkládali AS MU až v roce 2017 a aby se při novelizaci přidrželi zásad připravených rektorem MU tak, aby mohlo dojít k formálnímu sblížení jednotlivých fakultních vnitřních předpisů napříč MU.

Akademický senát MU podporuje činnost Mateje Patrika Žitňanského jako náhradníka delegáta ve Studentské komoře Rady vysokých škol.

Akademický senát MU nepodporuje činnost Dominika Gurína v orgánech Rady vysokých škol.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,
dovoluji si Vás pozvat na 10. zasedání AS MU, které se uskuteční v pondělí 4. dubna 2016 od 16 hodin v atriu budovy A35 - CEITEC v Univerzitním kampusu Bohunice.

Plánovaný program zasedání:
1. Zahájení
2. Prohlídka CEITEC MU
3. Kontrola úkolů
4. Příprava nových univerzitních a fakultních předpisů
5. Schválení externích členů Studentské komory RVŠ
6. Různé

Veškeré podkladové materiály včetně navržených usnesení a mapy přístupu na místo jednání jsou dostupné na adrese:
https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/62541867/

S pozdravem
Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru