| | | |


Zasedání AS MU 6. června 2016 16:00

Usnesení

Akademický senát MU schvaluje výroční zprávu o činnosti MU v roce 2015.

 

Akademický senát MU schvaluje výroční zprávu o hospodaření MU v roce 2015.

 

Akademický senát MU se připojuje k nesouhlasu České konference rektorů z 2.6.2016 se stávající podobou některých aspektů vysokoškolské a výzkumné politiky české vlády. Apeluje na ústavní orgány, aby nedopustily pokračování podfinancování vysokého školství a aby odmítly navrženou podobu střednědobého rozpočtového výhledu, který konzervuje finanční propad minulých let.

AS MU považuje za skandální vypnutí provozu informačního systému evidence výsledků VaVaI a systému centrální evidence projektů. AS MU je znepokojen opakovaným selháváním Úřadu vlády ČR, které ohrožuje proces hodnocení výsledků vědy v ČR.

Tato flagrantní pochybení vedou AS MU k tomu, že se připojuje k výzvě ČKR k projevům veřejného nesouhlasu s přístupem vlády k oblasti vysokého školství a je připraven veřejně prosazovat zlepšení podmínek pro kvalitní vysokoškolské vzdělání a výzkum.

 

Akademický senát MU žádá rektora, aby zvážil možnou podporu zavedení elektronizace přiznávání stipendií  v IS MU.

 

Akademický senát MU volí Mgr. Daniela Kerekeše a doc. PhDr. Jarmilu Bednaříkovou, CSc. členy Legislativní komise AS MU.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,
dovoluji si Vás pozvat na 12. zasedání AS MU, které se uskuteční v pondělí 6. června 2016 od 16 hodin zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí.

Plánovaný program zasedání:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Výroční zpráva o činnosti MU v roce 2015
4. Výroční zpráva o hospodaření MU v roce 2015
5. Odměňování činnosti v univerzitní samosprávě
6. Různé
a) Kvórum pro volbu rektora – příloha č. 1 Statutu
b) Výzva k elektronizaci procesu přiznávání stipendií

Veškeré podkladové materiály včetně navržených usnesení jsou dostupné na adrese: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/63532741/

S pozdravem
Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru