| | | |


Zasedání AS MU 3. října 2016 16:00

Usnesení

Akademický senát MU vyjadřuje podporu záměru rektora jmenovat doc. PhDr. Hanu Svatoňovou, Ph.D. prorektorkou Masarykovy univerzity pro vnější vztahy.

Akademický senát MU schvaluje Statut Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU žádá rektora, aby prověřil využívání stipendijních fondů fakult.

Akademický senát MU schvaluje Plán realizace Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity na rok 2017 v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU navrhuje rektorovi MU následující osoby jako členy Rady pro vnitřní hodnocení MU tyto osoby: doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.; prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.; prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.; Bc. Vojtěch Kyselý.

Akademický senát MU, v souladu s § 9, odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projednal a souhlasí se záměrem zřídit: 1. věcné břemeno pro Technické sítě Brno, a.s.; veřejné osvětlení v areálu kolejí v Komárově, 2. věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s.; kabelové vedení k měnírně DPMB v areálu UKB, 3. věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s.; doplnění a narovnání trasy stávajícího kabelového vedení VN a NN z důvodu výstavby na sousedním pozemku jiného vlastníka v areálu UKB, 4. věcné břemeno stezky a cesty pro HLINKY ESTATE, s.r.o.; přístup přes komunikaci MU v areálu ESF a SKM v Pisárkách na pozemky žadatele – doplnění jedné parcely k již existujícímu souhlasu Akademického senátu a Správní rady MU, dle údajů uvedených v podkladových dokumentech.

Akademický senát MU, v souladu s § 9, odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projednal a souhlasí se záměrem realizovat směnu pozemků s doplatkem v areálu UKB – blok pozemků v blízkosti FSpS dle údajů uvedených v podkladových dokumentech.

Akademický senát MU nominuje jako své zástupce do hodnotící komise FR MU: za SK AS: Bc. Vojtěch Kyselý, Bc. Ondřej Vymazal, Mgr. Michaela Tvrdoňová, Bc. Jakub Peschel; za KAP AS: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. a doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.

Akademický senát MU deleguje Bc. Mateje Patrika Žitňanského jako delegáta do studentské komory Rady vysokých škol.

Zápis ze zasedání

Program

Milé kolegyně, milí kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na 13. zasedání AS MU, které se uskuteční v pondělí 3. října 2016 od 16 hodin v zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí.
Plánovaný program:

1. Zahájení
2. Uctění památky zesnulých akademiků MU
3. Kontrola úkolů
4. Statut MU
5. Záměr rektora jmenovat novou prorektorku
6. Plán realizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2017
7. Nominace členů RVH MU
8. Pozemková agenda
9. Nominace zástupců AS MU do hodnotící komise FR MU
10. Schválení delegáta ve Studentské komoře RVŠ
11. Různé

Veškeré podkladové materiály včetně navržených usnesení jsou dostupné na adrese: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/65246989/

S pozdravem

Stanislav Balík
předseda AS MUnahoru