| | | |


Zasedání AS MU 7. listopadu 2016 16:00

Usnesení

Akademický senát MU schvaluje změnu Statutu LF MU v navrženém znění, která tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Volební řád Akademického senátu Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Vědecké rady Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování doc. PhDr. Mgr. Hany Svatoňové, Ph.D. členkou Vědecké rady Masarykovy univerzity.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje návrh rektora na rozdělení dodatečného příspěvku MŠMT pro rok 2016, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity bere na vědomí záměr rektora vyhlásit Program na podporu personální politiky na rok 2016, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity ustavuje Pracovní skupinu AS MU pro studium ve složení: Mgr. Daniel Kerekeš; RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.; Mgr. Petr Najvar, Ph.D.; Bc. Jakub Peschel; Mgr. Lukáš Ručka.

Akademický senát Masarykovy univerzity schvaluje harmonogram svých řádných zasedání v roce 2017 v termínech 9.1.; 6.2.; 6.3.; 3.4.; 24.4.; 15.5.; 5.6.; 2.10.; 6.11.; 4.12.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,
dovoluji si Vás pozvat na 14. zasedání AS MU, které se uskuteční v pondělí 7. listopadu 2016 od 16 hodin v zasedací místnosti 300, Komenského náměstí.

Plánovaný program zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Novela Statutu LF MU
4. Volební řád AS MU
5. Jednací řád AS MU
6. Jednací řád Vědecké rady MU
7. Řád celoživotního vzdělávání MU
8. Záměr rektora jmenovat doc. PhDr. Mgr. Hanu Svatoňovou, Ph.D. členkou Vědecké rady MU
9. Návrh na rozdělení dodatečného příspěvku MŠMT pro rok 2016
10. Program na podporu personální politiky v roce 2016
11. Ustavení Pracovní skupiny AS MU pro studium
12. Harmonogram zasedání AS MU v roce 2017
13. Různé

Veškeré podkladové materiály včetně navržených usnesení jsou dostupné na adrese:
https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/65794344/

S pozdravem
Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru