| | | |


Zasedání AS MU 9. ledna 2017 00:00

Usnesení

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Vědecké rady Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU schvaluje Statut Právnické fakulty MU v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU schvaluje Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU schvaluje Jednací řád Vědecké rady Fakulty sociálních studií MU v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU v souladu s čl. 47 odst. 3 Statutu MU projednal a bere na vědomí návrh znění směrnice MU „Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2017“, která tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU volí doc. RNDr. Evu Hladkou, Ph.D. členkou Ekonomické komise AS MU.

Akademický senát MU odvolává Dominika Levíčka z Legislativní komise AS MU.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,
dovoluji si Vás pozvat na 16. zasedání AS MU, které se uskuteční v pondělí 9. ledna 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti 300, Komenského náměstí.

Plánovaný program zasedání:

1. Zahájení
2. Předání osvědčení novému senátorovi
3. Kontrola úkolů
4. Jednací řád VR MU - nové projednání
5. Řád celoživotního vzdělávání MU - nové projednání
6. Statut Právnické fakulty MU
7. Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU
8. Jednací řád Vědecké rady Fakulty sociálních studií MU
9. Pravidla sestavování rozpočtu MU 2017
10. Volba nového člena Ekonomické komise AS MU
11. Různé

Veškeré podkladové materiály včetně navržených usnesení jsou dostupné na adrese: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/66639974/

S pozdravem
Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru