| | | |


Zasedání AS MU 6. února 2017 16:00

Usnesení

Akademický senát MU schvaluje Řád vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kurzu Právnické fakulty MU v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát MU bere na vědomí Zprávu ISAB MU z října 2016 a vyzývá vedení univerzity a fakult, aby se zabývala jejími doporučeními.

Akademický senát MU nominuje jako své zástupce do komise dohlížející na výběr nového loga MU: za SK AS: Bc. Ondřeje Vymazala; za KAP AS: Mgr. Josefa Menšíka, Ph.D.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce,
dovoluji si vás pozvat na schůzi AS MU, která se bude konat 6.2.2017 od 16 hod. v zasedací místnosti na Komenského náměstí, v místnosti 300.

Program se od minulého týdne nezměnil:

1. Zahájení
2. Předání osvědčení novým senátorům
3. Kontrola úkolů
4. Disciplinární řád pro studenty FSS MU
5. Řád vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kurzu PrF MU
6. Hodnocení MU ISABem
7. Nové logo MU – nominace dvou zástupců AS MU do komise
8. Různé

S pozdravem

Stanislav Balík, předseda AS MU

PS: Podkladové materiály k jednání: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/67335089/nahoru