| | | |


Zasedání AS MU 24. dubna 2017 16:00

Usnesení

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje investiční a neinvestiční rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2017 a střednědobý výhled dle předloženého návrhu, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity schvaluje  rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle předloženého návrhu, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Vědecké rady Pedagogické fakulty MU v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí se zřízením věcného břemene umístění a provozování horkovodní přípojky ve vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a. s., v objektu VŠ kolejí MU Kounicova 50 v k. ú. Ponava v Brně.

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí se zřízením věcného břemene umístění a provozování plynárenského zařízení společnosti GasNet, s. r. o., na pozemcích MU v k. ú. Bohunice v Brně.

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí se zřízením věcného břemene umístění a provozování podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., na pozemcích MU v k. ú. Stránice v Brně.

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí se zřízením věcného břemene stezky a cesty přes komunikaci a přilehlý pozemek ve vlastnictví MU v k. ú. Pisárky k pozemkům ve vlastnictví Mgr. Jiřího Vaška a Vojtěcha Dukáta.

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí se zřízením věcného břemene pro umístění a provozování vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1335/1 v k. ú. Pisárky ve vlastnictví MU ve prospěch sousedících pozemků ve vlastnictví manželů Ing. Antonína a Nataši Kofroňových.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce,
dovoluji si vás pozvat na 20. schůzi AS MU, která se bude konat 24.4.2017 od 16 hod. v zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí.

Plánovaný program:
1. Zahájení
2. Předání osvědčení novým senátorům
3. Kontrola úkolů
4. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU
5. Rozpočet MU 2017 a střednědobý výhled
6. Jednací řád VR PdF MU
7. Pozemková agenda - věcná břemena
8. Různé

Podkladové materiály k jednání: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/68824829/?info=1

Srdečně

Stanislav Balíknahoru