| | | |


Zasedání AS MU 5. června 2017 16:00

Usnesení

Usnesení ze schůze AS MU 5.6.2017:

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) a podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje vnitřní předpis Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) a podle § 17 odst. 1 písm. j) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje vnitřní předpis Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na Masarykově univerzitě, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Volební řád Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Disciplinární řád Právnické fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Statut Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Disciplinární řád Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. j) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ruší s účinností k 30. září 2017 stávající Volební a jednací řád Akademického senátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Volební řád Akademického senátu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Disciplinární řád pro studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Výroční zprávu o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2016, která tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2016, která tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity jmenuje Obvodní volební komisi pro celouniverzitní pracoviště ve složení: Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, doc. RNDr. Robert Vácha, PhD., prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.

Akademický senát Masarykovy univerzity vyzývá akademické senáty Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií, aby neprodleně jmenovaly obvodní volební komisi pro volby do AS MU, kterou jsou povinny zřídit podle čl. 7, odst. 3 Volebního řádu AS MU a reagovaly tak na výzvu předsedy AS MU ze dne 7. 2. 2017.

Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s tím, aby zápisy z jednání AS MU byly diskutovány v Yammeru.

 

Z projednávání byl stažen:

Jednací řád Akademického senátu Pedagogické fakulty MU

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce,
srdečně vás zvu na 22. schůzi AS MU, která se bude konat 5.6.2017 od 16 hod. v zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí 2.

Program:
1. Zahájení
2. Předání osvědčení nově zvolené senátorce
3. Kontrola úkolů
4. Studijní a zkušební řád MU
5. Vnitřní předpis Pravidla systému zajišťování kvality...
6. Vnitřní předpisy PrF MU
a) Volební řád AS PrF MU
b) Jednací řád AS PrF MU
c) Jednací řád VR PrF MU
d) Disciplinární řád PrF MU
7. Vnitřní předpisy LF MU
a) Jednací řád AS LF MU
8. Vnitřní předpisy PdF MU
a) Statut PdF MU
b) Jednací řád AS PdF MU
c) Disciplinární řád PdF MU
d) Zrušení Volebního a jednacího řádu AS PdF MU
9. Vnitřní předpisy FSS MU
a) Volební řád AS FSS MU
10. Vnitřní předpisy PřF MU
a) Jednací řád AS PřF MU
b) Jednací řád VR PřF MU
c) Disciplinární řád pro studenty PřF MU
11. Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2016
12. Výroční zpráva o hospodaření MU za rok 2016
13. Obvodní volební komise pro celouniverzitní pracoviště
14. Různé
a) Výzva fakultním senátům FSS a LF

Podkladové materiály k jednání: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/69589444/?info=1

Srdečně

Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru