| | | |


Zasedání AS MU 6. listopadu 2017 16:00

Usnesení

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Masarykovy univerzity, která tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 9 odst. 3 Statutu MU dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování prof. PhDr. Zbyňka Vybírala, Ph.D., členem Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity.

Akademický senát Masarykovy univerzity deleguje do Rady vysokých škol pro funkční období 2018-2020 tyto delegáty: doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D. jako delegáta MU do sněmu a předsednictva RVŠ; Mgr. Josefa Menšíka, Ph.D. jako delegáta MU do sněmu RVŠ; Karla Dolečka jako delegáta do Studentské komory; Damira Solaka jako náhradníka delegáta do Studentské komory; doc. JUDr. Markétu Seluckou, Ph.D. jako delegátku PrF MU; doc. PhDr. Mgr. Simonu Koryčánkovou, Ph.D. jako delegátku PdF MU; RNDr. Pavla Lízala, Ph.D. jako delegáta PřF MU; doc. RNDr. Lubomíra Popelínského, Ph.D. jako delegáta FI MU; Mgr. Vratislava Havlíka, Ph.D. jako delegáta FSS MU a doc. Mgr. Jiřího Nykodýma, Ph.D. jako delegáta FSpS MU.

Akademický senát MU podporuje činnost Mateje Patrika Žitňanského jako externího člena ve Studentské komoře Rady vysokých škol.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s nákupem movité věci — přístroje Transmisní elektronový mikroskop, jehož nákupní cena dosáhne nejvýše 45 000 000,- Kč vč. DPH.

Akademický senát MU pověřuje svého předsedu, aby jednal s rektorem MU o odměňování činnosti v univerzitní samosprávě podle těchto zásad: odměňováni budou členové AS MU a jeho komisí na základě principu odměny za účast na schůzi souhrnně vypláceným jednou ročně; výše odměny bude činit pro členy AS MU a jeho komisí (vyjma předsedů) 1000 Kč hrubého za schůzi (základní odměna); výše odměny pro předsedy komisí a komor bude činit trojnásobek základní odměny za schůzi; výše odměny pro předsedu AS MU bude činit šestinásobek základní odměny za schůzi; v případě souběhu funkce člena senátu a člena (předsedy) komisí je možný součet odměn za obě pozice; výši odměny pro jednotlivé členy předá předseda AS MU v pravidelném termínu před koncem kalendářního roku na základě účasti zaznamenané v zápisech ze schůzí AS MU a jeho komisí.

Akademický senát Masarykovy univerzity nominuje RNDr. Pavla Lízala, Ph.D.; doc. PhDr. Jarmilu Bednaříkovou, CSc.; Mgr. Michaelu Tvrdoňovou; MUDr. Tibora Stračinu do pracovní skupiny pro jednání o financování doktorských studentů.

Akademický senát Masarykovy univerzity schvaluje harmonogram svých řádných zasedání v roce 2018 v termínech 15.1.; 19.2.; 5.3.; 9.4.; 14.5.; 4.6.; 1.10.; 5.11.; 3.12.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce,
dovoluji si vás pozvat na 24. schůzi AS MU, která se bude konat 6.11.2017 od 16 hod. v zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí 2.

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality
4. Předchozí souhlas se jmenováním nového člena RVH
5. Nominace zástupců MU do RVŠ
6. Transmisní elektronový mikroskop
7. Principy odměňování za činnost v AS MU
8. Termíny zasedání AS MU v roce 2018
9. Nominace čtyř zástupců AS k jednání o financování doktorských studentů

Podkladové materiály k jednání:
https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/podklady_pro_24_zasedani_6_listopadu_2017

Srdečně

Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru