| | | |


Aktuálně

Akademický senát Masarykovy univerzity

v rámci své působnosti podle § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s přílohou č. 1 Statutu Masarykovy univerzity a v souvislosti s tím, že podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona o vysokých školách funkční období dosavadního rektora Masarykovy univerzity (MU) skončí dne 31. srpna 2019,

vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity

pro funkční období začínající dnem 1. září 2019 a končící dnem 31. srpna 2023, a stanovuje pro tuto volbu a její přípravu následující pravidla:

1.  Návrh kandidáta na funkci rektora MU podává sám kandidát písemně „Komisi Akademického senátu MU pro volbu kandidáta na funkci rektora“ na adresu Rektorát Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno. Obálka, v níž bude návrh doručen, musí být uzavřena a opatřena nápisem „Volba kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity – 2019“. Návrh kandidáta na funkci rektora musí být doručen na uvedenou adresu nejpozději v pondělí dne25. února 2019 do 12:00 hodin. Doručitel návrhu odpovídá za předání úplného materiálu na podatelnu Rektorátu Masarykovy univerzity.

2.  Písemný návrh kandidáta na funkci rektora MU musí obsahovat:

a)    jméno a příjmení, jakož i případné tituly, navrhovatele či navrhovatelů výhradně z řad členů akademické obce Masarykovy univerzity, jejich kontaktní adresy a podpisy;

b)    jméno a příjmení, jakož i případné tituly a kontaktní adresu navrhovaného kandidáta;

c)     pracovní životopis navrhovaného kandidáta včetně přehledu dosud zastávaných akademických funkcí a jiných skutečností osvědčujících uznání navrhovaného kandidáta akademickou obcí;

d)    programové prohlášení navrhovaného kandidáta s uvedením podstatných záměrů po jeho případném jmenování do funkce rektora;

e)    prohlášení kandidáta, že naplňuje ustanovení § 2 odst. 1 písm. a-h zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Odevzdáním písemného návrhu kandidáta na funkci rektora MU kandidát souhlasí s kandidaturou a s uveřejněním podkladů uvedených v odst. 2 písm. a-e.

3. Materiály uvedené v odst. 2 písm. a-e je třeba nejen doručit dle odst. 1, ale také odeslat v elektronické podobě na adresu: asmu.asistent@muni.cz tak, aby je bylo možné uveřejnit i na webových stránkách MU.

4. Informace o kandidátech, kteří byli navrženi v souladu s podmínkami stanovenými pro tuto volbu, budou nejpozději od 28. února 2019 předloženy akademické obci Masarykovy univerzity, a to uveřejněním na adrese https://is.muni.cz/volba-rektora-2019/.

5. Na pondělí 1. dubna 2019, 14:00 hod., svolává předseda Akademického senátu MU veřejné zasedání Akademického senátu MU a zároveň shromáždění akademické obce Masarykovy univerzity v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 780 Brno. Na tomto zasedání proběhne představení navržených kandidátů, prezentace jejich programů, a následně volba kandidáta na funkci rektora. Zvolený kandidát bude v souladu s ustanoveními zákona o vysokých školách Akademickým senátem MU, prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy, navržen prezidentu republiky ke jmenování rektorem Masarykovy univerzity.

 

doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres,                                  prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.,

předseda Komise AS MU pro volbu kandidáta na funkci rektora   předseda AS MU

Program nejbližšího zasedání 18. února 2019 16:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rád bych vás pozval na únorovou schůzi AS MU, která se bude konat v pondělí 18. února 2019 od 16 hod. v zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí 2.

Plánovaný program zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Pozemková agenda
a) Koupě pozemků p. č. 1329/5, 1329/80, 1329/81, 1349/1 a 1350/1 v Bohunicích od společnosti CAMPUS RESIDENTIAL AREA III, a.s.
b) Prodej pozemku p. č. 1329/83 v Bohunicích společnosti Biology Park Brno a.s.
4. Různé
a) Informace o volbě rektora MU
b) Volební řád AS MU - diskuse
c) Odměňování bývalých univerzitních/fakultních představitelů

Veškeré podkladové materiály včetně navržených usnesení jsou dostupné na adrese:
https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/obdobi_2018-2020/podklady_pro_234_zasedani_18_unora_2019/

S pozdravem
Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru