| | | |


Zasedání AS MU 5. listopadu 2012 16:00

Usnesení

  1. Akademický senát MU schvaluje na návrh rektora jmenování prof. RNDr. Josefa Janyšky, DSc. členem Vědecké rady Masarykovy univerzity.

  2. Akademický senát Masarykovy univerzity se ztotožňuje se společným prohlášením předsednictev České konference rektorů, Akademie věd ČR a Rady vysokých škol k negativním a Českou republiku do budoucnosti výrazně dlouhodobě poškozujícím škrtům ve výdajích na financování vědy, výzkumu a veřejných vysokých škol.

    Ministerstvem financí navrhované úpravy výrazně poškodí zejména instituce s vyšším podílem financování výzkumu a vývoje. Jejich efekt bude nivelizační, jdoucí výrazně proti deklarovaným záměrům zvýrazňování kvality a srovnatelnosti našich předních univerzitních institucí se světem.

    Změny legislativy, které Ministerstvo financí v nedávné minulosti navrhlo v souvislosti se státní pokladnou, podvazují finanční samostatnost veřejných vysokých škol. Navrhovaná omezování podpory veřejných vysokých škol ze státního rozpočtu jsou nepřijatelná zejména ve spojení se snahou veřejným vysokým školám odebírat samostatnost v hospodaření s finančními prostředky a volit si vlastní strategii v jejich akumulaci i účelném nakládání s nimi.

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce MU,

dovoluji si Vás pozvat na další zasedání Akademického senátu Masarykovy
univerzity, které se uskuteční 5. listopadu v 16 hodin ve velké zasedací
místnosti rektorátu.

Plánovaný program zasedání:

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Projednání a schválení návrhu rektora na jmenování člena Vědecké rady MU
3. Informace o očekávaných krocích MŠMT v oblasti vysokoškolské legislativy
4. Prezentace činnosti studentské unie
5. Problematika doktorských stipendií
6. Prezentace možných úprav Volebního a jednacího řádu AS MU
7. Různé


Zasedání AS jsou ze zákona veřejná.

S pozdravem
Michal Bulantnahoru