| | | |


Zasedání AS MU 3. dubna 2017 16:00

Usnesení

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Statut Lékařské fakulty MU v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Volební řád Akademického senátu Lékařské fakulty MU v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Vědecké rady Lékařské fakulty MU v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity deleguje Karla Dolečka jako náhradníka studentského delegáta Rady vysokých škol.

Akademický senát Masarykovy univerzity nedoporučuje, aby bylo v jednacím řádu AS MU a jednacích řádech akademických senátů fakult MU umožněno hlasování per rollam.

 

AS MU neschválil tato usnesení:

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty MU v navrženém znění, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Akademický senát Masarykovy univerzity vyzývá AS Lékařské fakulty MU, aby z předkládaného Jednacího řádu AS LF MU odstranil ustanovení článku 23 odst. 3 písm. c).

Zápis ze zasedání

Program

Vážení členové akademické obce,
dovoluji si vás pozvat na 19. schůzi AS MU, která se bude konat 3.4.2017 od 16 hod. v zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí.

Plánovaný program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Jednací řád RVH MU
4. Statut LF MU
5. Volební řád AS LF MU
6. Jednací řád AS LF MU
7. Jednací řád VR LF MU
8. Volba náhradníka studentského delegáta do Rady vysokých škol
9. Informace z NAÚ
10. Různé

Podkladové materiály k jednání: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/68342323/

S pozdravem

Stanislav Balík, předseda AS MUnahoru