| | | |


Zasedání AS MU 15. ledna 2018 16:00

Usnesení

Akademický senát Masarykovy univerzity volí doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D. předsedou AS MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí RNDr. Pavla Lízala, Ph.D. předsedou Volební a mandátové komise AS MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí Mgr. Josefa Menšíka, Ph.D. předsedou Ekonomické komise AS MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí JUDr. Veroniku Smutnou, Ph.D. předsedkyní Legislativní komise AS MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí tyto členy Volební a mandátové komise AS MU: RNDr. Milan Baláž, Ph.D.; Alexandra Bečková; prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.; Oldřich Florian; Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.; Ing. Mgr. Daniel Kerekeš; doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.; Bc. Michal Vlček; Bc. Ondřej Vymazal.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí tyto členy Ekonomické komise AS MU: prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.; Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.; MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.; doc. Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.; Mgr. Karel Kubíček, PhD.; Ing. Martin Murín; Mgr. Petr Najvar, Ph.D.; Jiří Němec; JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.; doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.; Albert Šterba; Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.; Mgr. et Mgr. Tomáš Varga.

Akademický senát Masarykovy univerzity volí tyto členy Legislativní komise AS MU: RNDr. Luboš Bauer, CSc.; Lukáš Buchta; doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.; Karel Doleček; Ing. Mgr. Daniel Kerekeš; Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.; Mgr. Tereza Králová; doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.; Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.; RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.; Mgr. Václav Orava; Ing. Ondřej Špetík; Albert Štěrba; Mgr. Matej Patrik Žitňanský.

Akademický senát Masarykovy univerzity zřizuje v souladu s čl. 6 odst. 3 Jednacího řádu AS MU Komisi pro záležitosti doktorského studia a začínajících vědeckých pracovníků AS MU a vymezuje ji tyto úkoly: (a) býti poradním orgánem AS MU ve věcech doktorského studia a začínajících vědeckých pracovníků, (b) projednávat a přijímat stanoviska k záležitostem předkládaným na jednání AS MU v rozsahu týkajícího se doktorského studia a začínajících vědeckých pracovníků.

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D. a prof. Lenky Karfíkové, Dr. theol. členy Vědecké rady Masarykovy univerzity.

Akademický senát Masarykovy univerzity deleguje do Rady vysokých škol pro funkční období 2018–2020 tyto delegáty: MUDr. Markétu Petrovovou, Ph.D., jako delegátku LF MU.

Akademický senát Masarykovy univerzity se zavazuje zajistit vždy nejpozději 14 dní po zveřejnění zápisu ze svého jednání zveřejnění anglické verze usnesení a udržovat anglickou verzi stránek AS MU kompletní a aktuální.

Akademický senát Masarykovy univerzity žádá rektora MU, aby zajistil vypracování a inzerci na titulní stránce ISu přehledného návodu, jak umožnit uživatelům přijímat e-maily se zápisy z jednání AS MU a jeho komisí.

Zápis ze zasedání

Program

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si vás pozvat na první schůzi AS MU v novém funkčním období, která se bude konat v pondělí 15.1.2018 od 16 hod. v zasedací místnosti 300 na Komenského náměstí 2.

Program:
1. Zahájení
2. Souhrnná zpráva o výsledku voleb
3. Předání osvědčení o zvolení
4. Kontrola úkolů
5. Volba předsedy AS MU
6. Zřízení komisí – volební a mandátové (VMK), ekonomické (EK) a legislativní (LK)
7. Volba předsedy VMK AS MU
8. Volba předsedy EK AS MU
9. Volba předsedy LK AS MU
10. Volba členů VMK AS MU
11. Volba členů EK AS MU
12. Volba členů LK AS MU
13. Noví členové Vědecké rady MU
14. Nominace zástupce LF MU do Rady vysokých škol

Podkladové materiály (v nich je i Jednací řád AS MU) k jednání: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/podklady_pro_224_zasedani_15_ledna_2018/

Srdečně

Stanislav Balíknahoru